Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego  abc-drewno.pl

Sklep Internetowy abc-drewno.pl działający pod adresem https://abc-drewno.pl jest serwisem prowadzonym przez Jolanta Pułczyńska ABC Drewno, NIP 6792425639, REGON 123186713. 

Adres pocztowy: Jolanta Pułczyńska ABC Drewno, ul. Łagiewnicka, nr 29C, lok. 4, Kraków 30­417

Adres e-mail: biuro@almar.krakow.plNumer telefonu: +48501429908

Definicje

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KUPUJĄCY – konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym zamienniki.pl; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.

SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Pułczyńska ABC Drewno, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Łagiewnicka, nr 29C, lok. 4, Kraków 30­417, NIP 6792425639, REGON 123186713; sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.

TOWAR – wszelkie rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym abc-drewno.pl

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby. 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa przez którą Sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

LOKAL PRZEDSIĘBIORCY – siedziba Przedsiębiorcy, w której sprzedawca – Jolanta Pułczyńska ABC Drewno – prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe: ul. Łagiewnicka, nr 29C, lok. 4, Kraków 30­417

TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

USŁUGODAWCA – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty tym Regulaminem, tj. działalność gospodarczą pod nazwą  Jolanta Pułczyńska ABC Drewno ul. Łagiewnicka, nr 29C, lok. 4, Kraków 30­417, NIP 6792425639, REGON 12318671. Usługodawca może być jednocześnie sprzedawcą.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym.

ADRESAT – podmiot wskazany przez Usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki.

GWARANCJA – dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, określające jego obowiązki oraz uprawnienia Kupującego (Konsumenta) lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

RĘKOJMIA – tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu abc-drewno.pl prowadzonego w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Jolanta Pułczyńska ABC Drewno przez sprzedaż towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. 
 4. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu może być dokonane poprzez cztery poniższe sposoby:
  • wypełnienie formularza kontaktowego w którym należy podać adres e-mail, temat, treść wiadomości, która powinna zawierać wszelkie szczegóły zamówienia oraz opcjonalnie numer telefonu,
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@almar.krakow.pl.,  w której należy podać wszystkie szczegóły zamówienia tj. nazwę produktu, szerokość, grubość, długość, ilość sztuk oraz ewentualne modyfikacje tj. docinka na wymiar, zaokrąglanie krawędzi itp.
  • wysłanie wiadomości SMS na numer 501-429-908,  w której należy podać wszystkie szczegóły zamówienia tj. nazwę produktu, szerokość, grubość, długość, ilość sztuk oraz ewentualne modyfikacje tj. docinka na wymiar, zaokrąglanie krawędzi itp.
  • wysłanie wiadomości poprzez aplikację Messenger bezpośrednio ze strony internetowej Sprzedawcy poprzez kliknięcie w okienko „czatu” w prawym dolnym rogu lub poprzez wejście na stronę Facebooka, którego link również podany jest na stronie internetowej.
  • Zamówienie przez sklep e-commerce poprzez dodanie do koszyka, następnie wybranie dostępnych sposobów dostawy towarów oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Wszelkie informacje dotyczące docinki produktu na odpowiednie długości należy zgłosić w uwagach do zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania regulaminu przez kupującego.

§2 Warunki sprzedaży

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty w postaci desek, kantówek, kątowników, listw przypodłogowych, cokołów, opasek drzwiowych, sztachet oraz boazerii. Produkty są wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Pełny cennik asortymentu Sprzedawcy znajduje się pod poniższym linkiem: https://abc-drewno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Cennik_ABC_Drewno-Maj_2023.pdf
 1. Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Przedstawiona przez Sprzedawcę końcowa informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 2. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:
 • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, w sposób wymieniony w § 1 pkt 4 a-d, 
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym w sprawach związanych z zamówieniem;
 • wpisać dane do faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany przez Klienta;
 • opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone gotówką przy odbiorze osobistym, zwykłym przelewem na konto bankowe sprzedawcy, za pobraniem opłacone gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego lub za pośrednictwem platformy płatniczej PayU). Zapłaty można dokonać: przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sprzedawcy, za pomocą odroczonych płatności PayPo Sp. z o.o., gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów. Przy składaniu zamówienia Kupujący powinien podać wybrany przez siebie sposób płatności.
 1. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję płatności za zamówienie z góry, termin na jej dokonanie wynosi 2 dni robocze.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie telefonicznie.

§3 Dostawa zamówień

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Kupującemu jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, w zależności od wyboru Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub osobiście na terenie Krakowa i okolic we własnym zakresie. 
 2. W przypadku odbioru zamówienia we własnym zakresie przez Kupującego, może on odebrać osobiście swoje zamówienie w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00 lub w niestandardowych godzinach po wcześniejszym umówieniu się ze sprzedawcą na odpowiadający obu stronom termin. 
 3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 4. W chwili dostawy sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. 
 5. W momencie wydania towarów sprzedawca dostarcza kupującemu paragon fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie nabywcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sprzedawca dostarcza wyłącznie fakturę VAT.
 6. Przewidywany czas dostarczenia towaru to od 1 do 2 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki firmie kurierskiej. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie może przekroczyć terminu 14 dni.
 7. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line. 

§4 Reklamacje Konsumenckie

Reklamacje Konsumenckie

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru w zakresie określonym kodeksem cywilnym. 
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
 • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line
 • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy.
 1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 2. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Kupujący ponosi koszty dostarczenia zwróconego zamówienia. 
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 7. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
 8. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§5 Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów.  Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie. 
 4. Oświadczenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest złożenie wyraźnego oświadczenia woli Sprzedawcy. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania. 
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.
 9. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 10. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6 Informacja RODO

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorca działający pod nazwą Jolanta Pułczyńska ABC Drewno ul. Łagiewnicka, nr 29C, lok. 4, Kraków 30­417, NIP 6792425639, REGON 12318671, dane kontaktowe: biuro@almar.krakow.pl, numer telefonu: +48501429908.

2. Kupujący przed zawarciem zamówienia otrzymuje od Sprzedawcy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 13 RODO. 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).
 2. Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.